new vaad logo

site header

haifa logo

ביטוח בריאות

1.פוליסה קבוצתית לביטוח בריאות לעובדי ועד ארגון סגל מנהלי באוניברסיטת חיפה ובני משפחותיהם מצ"ב פוליסה

1. טופס תביעה ביטוח איילון מצ"ב טופס

 

 

קרן מחלה
1. טופס משולב הצטרפות לועד/ קרן מחלה/ ביטוח בריאות

 

העמותה לקידום מקצועי עובדים בדרוג מנהל
1.טופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים, עובדי המנהל והשירותים

2.טופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות להשכלה גבוהה והמכללות

3.טופס בקשה לגמול השתלמות דרוג מנהל

 

עובדים בדרוג המח"ר

1 טופס בקשה לגמול א'

2. טופס בקשה לגמול ב'

3. טופס בקשה לקבלת מלגה

 

כללי

1. טופס בקשה להלוואה

 
 
 

חיפוש