new vaad logo

site header

haifa logo

תפקידי הוועד

o  ליווי חברי הסגל המנהלי בכול תקופת העסקתם באוניברסיטת חיפה
o  ייצוג חברי הסגל המנהלי בכול מוסדות האוניברסיטה השונים
o  יצוג חברי הסגל המנהלי בפני מוסדות ההסתדרות
o  ארגון וקיום פעילויות רווחה ותרבות
o  הגנה על זכויותיהם של עובדים העושים עבודתם נאמנה
o  הענקת שי לעובדים בראש השנה
o  הענקת שי לילדי עובדים המשרתים בשרות סדיר בצה"ל /שרות לאומי בראש השנה ובפסח
o  הענקת שי להולדת בן/בת של חבר סגל מנהלי
o  טיפול וגישור פרטני במקרים ספציפיים של בעיות שונות (כגון בעיות בין עובד לממונה, בעיות אישיות, קידום אישי, התפתחות מקצועית)

הרכב הועד
ועד ארגון הסגל המנהלי נבחר ע"י כלל העובדים המינהלים בכל הדירוגים. הועד מונה חמישה חברים המיצגים את כלל עובדי הסגל המנהלי בכל הדירוגים.
בחירות לועד נערכות אחת לשלוש שנים. כל עובד המועסק באוניברסיטת חיפה מעל  שלושה חודשים ומשלם 0.4% משכרו מס ועד, זכאי לבחור לועד העובדים.

חברי הועד נבחרו לתפקידים הבאים:

מזכירות הועד
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  מרכזת, טל' פנימי 2323  
 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  מרכזת, טל' פנימי 2323 

עדכונים !!! משולחן הועד 
ועד ארגון סהגל המנהלי הוא ועד אחד שמציג את עובדי הסגל המנהלי בכל הסקטורים:
דרוג אחיד, דרוג מח"ר, מהנדסים, הנדסאים, טכנאים, ספרנים ומיקרוביולוגים.

 
 
 

חיפוש