new vaad logo

site header

haifa logo

ועד ארגון הסגל המנהלי הוא הגוף היציג של כלל עובדי המינהל באוניברסיטת חיפה בכל הדירוגים הבאים:

o       דרוג מינהל (אחיד)
o        דרוג מח"ר (מדעי חברה ורוח)
o       דרוג ההנדסאים והטכנאים
o       דרוג המהנדסים
o       דרוג הבכ"מ (ביוכימאים ומיקרוביולוגים)
o       דרוג הספרנים

ועד ארגון הסגל המנהלי הוא הגוף המייצג בפני ההנהלה את כלל חברי הסגל המנהלי בעניינים עקרוניים, כלליים ואישיים הנוגעים לתנאי עבודתם. חברי הועד הינם עובדי האוניברסיטה מיחידות שונות אשר נבחרים אחת לשלוש שנים לכהן בועד העובדים.חברי הועד עושים את עבודתם בהתנדבות, תוך שמירה על ביצוע תקנון הועדים של ההסתדרות.

הועד משמש בא כח מוסמך של ההסתדרות החדשה במקרים של סכסוכי עבודה ופועל תחת מרותה בהתאם לחוקת ההסתדרות. ועד העובדים מגן על זכויות העובדים לפי החוק, מקפיד על מימוש זכויותיהם המעוגנות במקום העבודה והסכמים קיבוציים ומקומיים. הועד משקיע מאמצים רבים בארגון וקיום פעילויות תרבות ורווחה לעובדים ולבני משפחותיהם.   

 
 
 

חיפוש