new vaad logo

site header

haifa logo

עמותה לסיוע לנזקקים מבין עובדי המנהל של אוניברסיטת חיפה - כללים ותנאים לזכאות למתן סיוע לחברי העמותה  
 
נספח א לכללים ותנאים לזכאות למתן סיוע לחברי העמותה - טופס פניה בבקשה לסיוע "מהעמותה לסיוע לנזקקים מבין עובדי המנהל של אוניברסיטת חיפה" - טופס
 
 
 
 

חיפוש