new vaad logo

site header

haifa logo

עובדים בדרוג מח"ר (מדעי חברה ורוח) משתייכים לסקטור עובדים אקדמאים בעלי תואר ראשון / שני ועוד...

כתובת אתר קרן ידע   http://www.machar.org.il/
קרן "ידע" הוקמה כדי לקדם את ההכשרה וההדרכה של עובדים אקדמאים במטרה לסייע להם להרחיב אופקים ולהעמיק ידע.


סמינרים - קרן ידע

מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות המח"ר, בקישורית "קרן ידע".עובד זכאי למכסת ימי השתלמות לשיפור תפקודו. שכרו של העובד בגין ימי השתלמות אלו יחושב בהתאם לחישוב יום עבודה רגיל ויקוזז ממכסת ימי ההשתלמות הצבורים שלו. 


גמול השתלמות

עובד זכאי לתגמול כספי עבור שעות לימוד שלמד, שנועדו להעשיר את השכלתו ולשפר את מיומנויותיו בתחום עיסוקי.
התגמול הוא תוספת שכר לכל עניין - לפנסיה ולערך שעה.
עובדים בדרוג המח"ר זכאים לשני גמולים, כאשר כל גמול ניתן בעבור 400 שעות לימוד שהוכרו ע"י הועדה לגמול השתלמות.
טפסים וקריטריונים להגשת גמול השתלמות ניתן לקבל במזכירות הועד או באתר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות המח"ר. פרטים נוספים אודות קרן ידע מצ"ב הקישור למידע נוסף

רשימה של קורסים המוכרים לגמול השתלמות  לעובדי המסדות להשכלה גבוהה למידע נוסף לחץ כאן

קופת גמל

ההפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים, כגון הוצאות רכב, טלפון ועוד.
קופת גמל מח"ר מנוהלת בבנק יה"ב. ניתן לקבל פרטים באתר הסתדרות המח"ר, ובאתר בנק יה"ב


קרן מינהל

מידע בנושא קרן מינהל (קרן השתלמות לפקידים עובדי מינהל ושרותים) לחץ כאן

 

הסכם פנסיה בין הסתדרות האקדמאים במח"ר לבין קרן הפנסיה מבטחים לפרטים נוספים

 
 
 

חיפוש