new vaad logo

site header

haifa logo

כתובת אתר הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים: /http://www.hbmi.co.il

1. סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים והקורסים לדאוג לקידום הכשרתם של העובדים ולהעשרתם.
ניתן להיות חברים בשתי אגודות מקצועיות, או באגודה מקצועית אחת ובעמותה לקידום מקצועי.
הסמינרים מטעם העמותה מסובסדים בחלקם. מידע בנושא ניתן לקבל באתר הסתדרות הבכ"מ עמ"מ.

2. קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל.
מידע בנושא הקרן (קס"מ) ניתן לקבל באתר הסתדרות הבכ"מ עמ"מ או בסניפי בנק הפועלים.

3. גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות הבכ"מ עמ"מ.

4.קופת גמל
הפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים כגון הוצאות רכב, טלפון ועוד.
קופת גמל בכ"מ עמ"מ (קס"מ) מנוהלת בבנק יהב. ניתן לקבל פרטים באתר הסתדרות הבכ"מ עמ"מ, ובאתר בנק יה"ב:
/http://www.bank-yahav.co.il/yahav

מזכ"ל איגוד הבכ"מ עמ"מ בהסתדרות הוא מר אשר גולדשלגר.
הסברים ופרטים נוספים ניתן לקבל גם אצל נציג הסקטור, מר מיכאל ארלנגר

 
 
 

חיפוש