new vaad logo

site header

haifa logo

עובדים בדרוג ההנדסאים / טכנאים משתייכים לסקטור עובדים בעלי תעודת הנדסאי / טכנאי 

כתובת אתר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים:
http://www.handesaim.org.il/GemelWeb/Templates/ContentPage11.aspx?topLink=813

1. סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם. מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, בקישורית "קרן ידע".

2.קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

3. גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים.

4. קופת גמל
הפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים כגון הוצאות רכב, טלפון ועוד. קופת גמל טכנאים הנדסאים מנוהלת בבנק יה"ב.
מידע על קופת הגמל ניתן לקבל באתר הסתדרות ההנדסאים והטכנאים,
ובאתר בנק יה"ב: /http://www.bank-yahav.co.il/yahav

 
 
 

חיפוש