new vaad logo

site header

haifa logo

עובדים בדרוג המהנדסים משתייכים לסקטור עובדים בעלי תעודת מהנדס 

סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם. מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים. http://www.engineers.org.il/Index.asp?CategoryID=2379&;ArticleID=6592

קרן השתלמות
מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות ועיוניות בארץ ובחו"ל
פרטים נוספים ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים.

גמול השתלמות
לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא גמול השתלמות (א'+ב') ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים.

קופת גמל
ההפרשה לקופת הגמל היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים כגון הוצאות רכב, טלפון ועוד. קופת גמל מהנדסים מנוהלת בבנק יה"ב.
מידע על קופת הגמל ניתן לקבל באתר הסתדרות המהנדסים, ובאתר בנק יה"ב
/http://www.bank-yahav.co.il/yahav

כתובת אתר הסתדרות המהנדסים: /http://www.eng.org.il

 
 
 

חיפוש