new vaad logo

site header

haifa logo

עובדים בדרוג מינהל (אחיד)משתייכים לסקטור עובדים שאין להם תואר ראשון
כתובת אתר הסתדרות הפקידים: /http://www.histadrut.org
כתובת האתר www.amitnet.co.il

העמותות לקידום מקצועי - סמינרים
הצטרפות לעמותות לקידום מקצועי מקנה אפשרות להשתתף בסמינרים בנושאים מגוונים הנערכים בבתי מלון ומשלבים נופש ולימודים,כמו כן ניתן ללמוד בקורסים המאושרים לצורך גמול השתלמות.
כל עובד זכאי להשתתף בשתי השתלמויות במהלך השנה, בגובה סבסוד של עד 770 ₪ לשתיהן לעובד במשרה מלאה. התשלום מתבצע פעם בשנה כך שעובד שהחל את עבודתו באמצע השנה התשלום יהיה יחסי.
עובד שאינו מעוניין לצאת לסמינרים, תינתן אפשרות לנצל סכום בגובה של עד 770 ₪ למטרת לימודים והשתלמויות.
ההצטרפות לאגודה המקצועית אינה כרוכה בתשלום לעובד - המעביד הוא המפריש את הכסף לעמותה.
עובדים חדשים צריכים למלא את טופס ההצטרפות ולחזירו למזכירות הועד. ס"ה 2 טפסים
http://www.amitnet.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Form1.pdf

http://www.amitnet.co.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Form6(1).pdf

סמינרים/קורסים/כנסים
מטרת הסמינרים, הקורסים וכו' לדאוג לקידום הכשרת העובדים ולהעשרתם
מידע בנושא ניתן לקבל באתר "העמותה לקידום מקצועי חברתי" /http://www.amitnet.co.il

מנוי שנתי לרשות הטבע והגנים במחיר מוזל במיוחד הרשמה בטלפון 1-700-700126 לפרטים נוספים


לידיעתכם
!!!
עובד זכאי למכסת ימי השתלמות 5 ימים בשנה על חשבון ימי השתלמות ולא ע"ח ימי חופשה.
עובד שיוצא להשתלמות יקבל תעודה באתר www.amitnet.co.il ויעדכן במערכת הנוכחות.
טופס אישור לימי השתלמות ולא ימי חופשה המצ"ב ולהחזירו למזכירות הועד בצירוף תעודה.
ללא התעודה לא יוכל העובד לקבל את ימי ההשתלמות וינוכו לו ימי חופשה.
אתר העמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים עובדי המנהל והשירותים www.amitnet.co.il
גמול
השתלמות לעובדים בדרוג המינהל
זהו תגמול כספי קבוע המשולם ע"י המעסיק לעובד המשתלם והמרחיב השכלתו בתחום הרחב של מקצועו / עיסוקו.
עובד זכאי לגמול בהתאם לשנות הותק במקום העבודה.
פירוט השעות, קריטריונים  להגשת  גמול השתלמות ניתן להוציא מהקישור המצ"ב
http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=24טופס בקשה לגמול השתלמות ניתן להוציא מהקישור המצ"ב
 http://www.hmaof.org.il/index.php?page_id=24
כתובת אתר הסתדרות הפקידים http://www.histadrut.org.il/
קרן השתלמות

מטרת קרן ההשתלמות לאפשר לעובדים השתלמויות מקצועיות בארץ ובחו"ל.
מידע בנושא קה"ל ניתן לקבל באתר בנק דיסקונט: /http://www.discountbank.net
(השקעות->קרנות השתלמות->קהל), ובאתר בנק לאומי: /http://www.leumi.co.ilכנ"ל)
מידע בנושא קרן מינהל (קרן השתלמות לפקידים עובדי מינהם ושרותים) לחץ כאן


גמול השתלמות

לגמול השתלמות זכאים עובדים שעומדים בקריטריונים של השכלה ושעות לימוד, כפי שהוגדרו בהסכמי השכר.
מידע בנושא זה ניתן לקבל באתר ההסתדרות.

קופת גמל

קופת הגמל של העובדים בדירוג המנהלי היא קופת הגמל "קרן אור" בבנק הפועלים.
הפרשה לקופה היא בגין רכיבי שכר שאינם פנסיוניים כמו: הוצאות רכב, טלפון ועוד. ניתן לקבל מידע באתר בנק הפועלים http://www.bankhapoalim.co.il

  
חדש !!! אישור ללמוד לגמול השתלמות שעתיים ע"ח העבודה - אנו שמחים להודיעכם שלאחר מו"מ בין ועד ארגון הסגל המנהלי לבין הנהלת האוניברסיטה,
מאפשרת ההנהלה
לעובדים בדרוג המינהל (דירוג אחיד) לצאת לקורסים לצורך גמול השתלמות על חשבון שעות העבודה, בשעתיים האחרונות של יום העבודה (פעם בשבוע).
הוועד מעודד את העובדים שעדיין לא סיימו את גמול ההשתלמות לצאת לקורסים ולצבור שעות לימוד.
גמול ההשתלמות מקנה תוספת לשכר ולפנסיה, מאפשר הרחבת ידע ומקנה כלים נוספים לעבודה.
אנו מבקשים להודות למר ברוך מרזן, סגן נשיא ומנכ"ל, על שיתוף הפעולה

 
 
 

חיפוש