vaad logo

site header

univ logo

טפסים ביטוח בריאות

1. טופס הצטרפות לתכנית ביטוח הרפואי הקבוצתי של עובדי אוניברסיטת חיפה ובני משפחותיהם - ילדים מעל גיל 21 ובני משפחותיהם

2. טופס הצטרפות לתכנית ביטוח הרפואי של עובדי אוניברסיטת חיפה ובני משפחותיהם

3. טופס בקשה לאישור ולתיאום ניתוח

4. טופס תביעה להחזר הוצאות / לפיצוי

5. טופס תביעה לתשלום תביעת תרופות

6. המשך ביטוח בריאות באופן פרטי

7. ברות ביטוח - טופס בקשה לברות ביטוח עבור עובד ובני משפחתו לפרטים נוספים

8. טופס בקשה לביטול ברות ביטוח לפרטים נוספים

 

קרן מחלה
1. טופס משולב הצטרפות לועד/ קרן מחלה/ ביטוח בריאות

 

העמותה לקידום מקצועי עובדים בדרוג מנהל
1.טופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי חברתי של הפקידים, עובדי המנהל והשירותים

2.טופס הצטרפות לעמותה לקידום מקצועי חברתי של עובדי המוסדות להשכלה גבוהה והמכללות

3.טופס בקשה לגמול השתלמות דרוג מנהל

 

עובדים בדרוג המח"ר

1 טופס בקשה לגמול א'

2. טופס בקשה לגמול ב'

3. טופס בקשה לקבלת מלגה

 

כללי

1. טופס בקשה להלוואה

 
 
 

חיפוש