vaad logo

site header

haifa logo

דבר היו"ר

ועד העובדים נועד לשרת את ציבור העובדים בצורה נאמנה, ביושר ובכבוד.
אולם, תפקידו של חבר ועד עובדים אינו מתמצה בהגדרה משפטית יבשה שכן העובדים מהווים נדבך מרכזי וחיוני בפעילות האוניברסיטה ומעורבים בנעשה בה בחיי היום יום.
סוד גלוי הוא ששירות ציבור עובדים הינו משימה מורכבת, שעיקרה פתיחות סובלנות וסבלנות, יכולת הנעת תהליכים פנים ארגוניים, ושימת דגש על דאגה לרווחתם של העובדים ולשיפור מתמיד של מעמדם וזכויותיהם.
בקדנציה הנוכחית תהא, מתכונת ראשות ועד העובדים שונה מהנהוג עד כה ולפיה תתקיים רוטציה בתפקיד יו"ר הוועד. עד מחצית 2015 אכהן כיו"ר הועד, וגב' אורה ווגשי תכהן כסגנית יו"ר הועד. לאחר מכן לפרק זמן של שנה ומחצה תכהן גב' אורה ווגשי כיו"ר ועד העובדים ואני אשמש כסגנה.
הליך זה מאפשר ליצור סינרגיה בניהול הוועד וכל תכליתו ראיית טובת העובדים במוסד.

כמו כן, חברי הוועד הנבחר ישמחו לסייע ולייעץ לכם בכל שאלה ועניין ולטפל בנושאים השונים תחת אחריותם, כפי שמפורטים בחוזר המצ"ב (כדאי לצרף שוב).
הגב' סימה סורני, מנהלת הוועד (החל מקדנציה זו) והצוות המאייש את מזכירות הוועד עומדים אף הם לרשותכם בכול נושא ושאלה.

ועד העובדים הנבחר שם לו למטרה לפעול במספר מישורים:
1. שמירת על זכויות העובדים ייצוג ושיפור מעמדם ותנאיהם תוך דיאלוג ושיתוף פעולה עם הנהלת האוניברסיטה.
2. ביסוס מדיניות הטיפול בגמולים, כולל בדרוג האחיד ובדרוג המח"ר ובדרוגים האחרים.
3. העצמת ההון האנושי והענקת טיפול מקצועי ואישי לכל פונה.
4. הרחבת הפעילויות בתחום הרווחה והתרבות.
5. שימור מנגנון הסיוע לעובדים (קרן מחלה / קרן מצוקה).אני תקווה כי המדיניות החדשה של שיתוף פעולה ושותפות לדרך תאפשר להמשיך ולחזק את מעמד העובדים המנהליים באופן מובנה ואפקטיבי.

ברכה לעובדים לפסח תשע"ה


שלכם,
אהרן רפטר

 
 
 

חיפוש